Appel op (de kerken in) de classis Amsterdam-Leiden

 De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland hebben in het verleden als grondslag voor hun onderlinge eenheid de Heilige Schrift als Woord van God aanvaard. Dit Woord van God wordt, naar de overtuiging van deze kerken, na gesproken in drie belijdenisgeschriften, nl. de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels. De hartelijke instemming met deze belijdenissen moet stevigheid geven aan de eenheid tussen de kerken. Het is daarom begrijpelijk dat predikanten en andere kerkenraadsleden, evenals de docenten aan hun theologische opleiding te Kampen, bij het aanvaarden van hun taak instemming betuigen met de gereformeerde belijdenisgeschriften. 

Hoe snel het kerkverband ons voor de keus kan plaatsen van ‘al of niet gereformeerd’ blijkt  concreet uit een verzoek, dat  onlangs door de gereformeerde kerk van Amsterdam-Centrum bij de classis Amsterdam-Leiden is ingediend. In dat verzoek vraagt deze kerk om de missionaire gemeente Stroom toe te laten als zelfstandige kerk binnen het verband van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
Dit verzoek van de kerk van Amsterdam-Centrum mag opvallend heten. In dat verzoek wordt meegedeeld dat Stroom inmiddels oudsten heeft benoemd, zonder van hen instemming met de belijdenisgeschriften te vragen. Deze instemming zou ook moeilijk serieus te nemen zijn, onder meer omdat het de leden van deze gemeente vrij staat voor hun kinderen aan de volwassendoop voorkeur te geven boven de kinderdoop. Dit is in strijd met antw. 74 van de Heid. Catechismus.

 Tegenover de classis wil Stroom wel verklaren dat in haar midden het onderwijs en de sacramenten ‘in lijn zullen zijn met het evangelie en het gereformeerd belijden’, maar zij wachten voor het ondertekenen van de belijdenisgeschriften de discussie af, die er momenteel binnen de classis over het ondertekeningsformulier gevoerd wordt. Kennelijk is er dus over dit ondertekenen ook binnen de classis verschil van mening.

 Een andere opvallende zaak moet hier ook vermeld worden: Stroom heeft naast mannen ook vrouwen tot oudsten aangewezen. Zij heeft duidelijk uitgesproken dat zij, na toelating als zelfstandige kerk tot de classis Amsterdam-Leiden, de ambten in haar gemeente open blijft stellen voor man en vrouw.

 Wanneer Stroom als zelfstandige kerk binnen ons verband aanvaard wordt, zal dat minstens twee gevolgen hebben die alle gereformeerde kerken aangaan.

 Allereerst wordt het onderlinge vertrouwen tussen de kerken op de proef gesteld. Terwijl ons ja ja zou moeten zijn, wordt in de classis Amsterdam-Leiden na toelating een weg tussen ja en nee bewandeld met betrekking tot het ondertekeningsformulier.
In de tweede plaats zal er met het aanvaarden van Stroom een nieuw tijdperk aanbreken. Tot op heden hebben de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) vrouwen niet toegelaten tot de ambten van predikant of ouderling. Stel dat Stroom als gereformeerde kerk wordt geaccepteerd, dan betekent dit een duidelijke doorbraak. Teksten uit de Bijbel, die dit tot nu toe verhinderd hebben, blijken dan de facto geen geldigheid meer te hebben. Geen kerkelijke vergadering onder ons heeft het ambt voor vrouwen opengesteld.

 Het zal ieder duidelijk zijn dan wij geen zaak aansnijden waarmee wij ons niet moeten bemoeien, alsof zij slechts de classis Amsterdam-Leiden zou aangaan. De beslissing die deze classis moet nemen, heeft met de grondslag van alle kerken te maken. De vraag is aan de orde wat het betekent een gereformeerde kerk te zijn. En daarover laten we langs deze weg onze stem publiek horen.

 Wij hopen van harte dat de classis in september a.s. het verzoek van de kerk van Amsterdam-Centrum niet zal honoreren en evenmin zal vluchten in een halfslachtig compromis. Hier moet duidelijkheid worden geboden.
Laten we ons realiseren dat we ons ja-woord telkens weer moeten verdedigen en moeten bevestigen. Wij wensen een dreigende ontbinding van onze kerkelijke gemeenschap te stuiten door de kerken op tijd te waarschuwen.

 Dit Appel hebben wij opgesteld, niet alleen uit verontrusting over de toekomst van de gereformeerde kerken, maar ook uit dankbaarheid jegens de Heer van de kerk voor alles wat Hij ons in verleden en heden heeft geschonken en nog dagelijks schenkt.

 

22 augustus 2012

 

(volgen 43 namen)

 

 

ONDERTEKENAARS VAN DE VERKLARING

 

Alderliesten, dr. M, Maasland                                maarten.janny@hetnet.nl
Arntzen, dr. M.J., Bilthoven                                    per post                                  
Batteau, ds. J.M., IJsselstein                                  kimbatteau@gmail.com
Beekhuis, ds. J., Amersfoort                                   j.beekhuis5@kpnplanet.nl
Boer, ds. A.A.J. de, Ureterp                                    aajdb.wine27@hetnet.nl
Boessenkool, J.W.,  Zeist                                         janwillem@boessenkool.net
Bos- Huizinga, H., Zeist                                           tenhbos@versatel.nl
Bos, T., Zeist                                                             tenhbos@versatel.nl
Bos,  A.A. van den, Niekerk                                    bosfolk@filternet.nl
Bos-Folkersma, T. van den, Niekerk                    bosfolk@filternet.nl
Cnossen, ds. S., Ureterp                                          s.cnossen@kpnmail.nlDijk,
ds. C. van, Capelle a.d. IJssel                                  dscvandijk@casema.nl
Douma, dr. J., Hardenberg                                      jochemdouma@planet.nl
Dreschler, W.A., Hardinxveld-Giessendam          dreschler@hccnet.nl
Driest, ds. A.H., Groningen                                     alkodriest@home.nl
Drost, ds. H., Rivne (Oekraïne)                              hdrost1953@gmail.com
Egmond, ds. H.W. van, Ten Boer                           hwvanegmond@planet.nl
Ekema, W., Zeist                                                      w.ekema@hetnet.nl
Ekema – Kruyswijk, F., Zeist                                 w.ekema@hetnet.nl
Folkersma, ds. K., Bunschoten                               k.folkersma@zonnet.nl
Graaff, ds. L.W. de, Hattem                                   lwdegraaff@hetnet.nl
Grutter, ds. D. Deventer                                        d-n.grutter-bakker@versatel.nl
Gunnink, ds. H.G., Ten Boer                                  HGGunnink@hetnet.nl
Houdt, ds. A. van, Urk                                            dsavanhoudt@hetnet.nl
Hup, G., Leeuwarden                                              gerhard.hup@wxs.nl
Hup-Oosterhuis, T. Leeuwarden                           gerhard.hup@wxs.nl
Jager, ds. A. de, Enschede                                       revadj@wxs.nl
Linde, dr. ir. B.J. van der,  Berkel en Rodenrijs    bj.vanderlinde@live.nl
Meij, ds. M. de, Drogeham                                     mars.demeij@hetnet.nl
Mulder- Deddens, H., Rotterdam                         bfmulder31@tiscali.nl
Mulder, B.F., Rotterdam                                        bfmulder31@tiscali.nl
Roukema, R., Zwolle                                               rcrster@gmail.com
Stamhuis, dr. E.J., Haren                                       e.j.stamhuis@home.nl
Storm. ds. P.L., Vroomshoop                                 p.l.storm@planet.nl
Veldman, dr. H., Zuidhorn                                     harm.veldman@hotmail.com
Veltkamp, dr. J.W., Almere                                   billymacfields@mac.com
Verbree, ds. A.H., Hardenberg                              adrianverbree1@gmail.com
Visser, ds. J.R. , Dronten                                        j.visser225@chello.nl
Vries, ds. H. de, Hattem                                         ds.hdevries@kpnplanet.nl
Vries, ds. S. de, Groningen                                     sdevries0109@ziggo.nl
Wiersma, ds. H. Sj., Spakenburg                           h.sj.wiersma@gkv.nl
Wilschut, dr. H.J.C.C.J.,Bovensmilde                    hjccjwilschut@ziggo.nl
Zomer, ds. G., Waardhuizen                                  gijszomer@mac.com

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.