OVER ONS APPEL (3) 

1. Verzonden naar de synode 

Aan de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland
bijeen te komen in 2014 te Ede
Postbus 770
3800 AT Amersfoort

Vroomshoop, 7 januari 2014.

 Geachte vergadering, eerwaarde en weleerwaarde broeders,

 Namens de kerkenraden van de Gereformeerde Kerken te Rouveen en Zuidbroek en 1541 broeders en zusters uit vele gemeenten binnen ons kerkverband bied ik u bijgaande brief aan, die een dringend appel wil zijn op al de leden van de Generale Synode 2014 om te bevorderen dat uw vergadering besluiten zal nemen die in de huidige kerkelijke situatie onder Gods zegen eraan zullen meewerken dat we als kerken daadwerkelijk gereformeerde kerken zullen blijven. 

Ondergetekende fungeert als postadres voor uw reactie op ons schrijven.

 U de wijsheid van Gods Geest toebiddend,
met heilbede en broedergroeten,

 Ds. P.L. Storm, Vroomshoop                    

 

PS. Per post zal u ook een exemplaar worden aangeboden. 

                                                    

2. Een opvallend resultaat

 Zowel de medewerkers aan de website www.gereformeerdekerkblijven.nl als ook het bestuur van de vereniging die achter deze website staat, zijn verbaasd over de grote instemming die het Appel heeft ontvangen. Wij weten dat we een minderheid in de GKv vertegenwoordigen, maar dat een grote minderheid zich aanmeldde om onze actie te ondersteunen, was een verrassing voor ons allen. Aan onze verontrusting werd door onze kerkelijke pers en door het Nederlands Dagblad tot nu toe immers weinig aandacht geschonken. Wat voor (aangenaam) nieuws leverde onze website op om zich daarover in kerk- en dagblad druk te maken?
Laat het duidelijk zijn dat ook wij het geen genoegen vinden nu al weer een aantal jaren onze verontrusting over de gang van zaken in de GKv op deze website kenbaar te maken. Maar de  instemming die ons Appel bij meer dan 1500 kerkleden heeft gekregen, was een bevestiging van onze overtuiging dat wij stem gaven aan veel leed, veel verdriet en veel verontwaardiging, die er onder ons te vinden is over de huidige koers van de GKv. Wij hielden ons niet met kleinigheden bezig, maar met een belangrijke zaak. Wij vragen met ons Appel aan onze komende synode hoe het zit met het gereformeerde karakter van de kerken die wij liefhebben. 

3. Terechte ergernis? 

Wij weten dat velen zich al aan die vraag van ons ergeren. Begin over de navolging van Christus en niet over de drie formulieren van eenheid! Leg ons uit wat de kerk voor boodschap naar buiten heeft, in plaats van u druk te maken over interne verschillen tussen kerken onderling. Laat u door liefde en verdraagzaamheid leiden! Jaag de eenheid na als christenen in deze verdeelde wereld, in plaats van de puntjes op de i te zetten over wat gereformeerd mag heten!
Wij kennen deze verwijten aan ons adres. Maar wij houden vol dat wij de navolging van Christus betrachten als wij allen herinneren aan zijn woord: Laat uw ja ja en uw nee nee zijn! Hebben wij als kerken beloofd ons te binden aan de drie formulieren van eenheid, ja of nee? Geloven wij nog dat wij in die formulieren het Woord van God en van Jezus Christus naspreken, ja of nee? Is het liefde als wij eerst het Woord liefhebben en door die poort ook onze naaste in liefde bereiken? Is het liefde of is het haat tegen bepaalde broeders en zusters als wij in ons Appel de homoseksuele leefwijze afwijzen? Wie gaat voorop: God of de naaste, als wij moeten kiezen? Zulke vragen moeten een duidelijk antwoord krijgen, vanuit de navolging van Christus. Ze kunnen niet zonder pijn, maar wel in christelijke liefde beantwoord worden.

 4. Wat wij verder doen en wat wij verwachten 

In afwachting van wat de generale synode ons zal antwoorden, onthouden wij ons van verdere polemiek over zaken die in het Appel zijn aangesneden. Wij hebben gesproken omdat wij ons daartoe genoodzaakt voelden. Wat wij verder doen, is afwachten. Wij zullen in de komende periode bidden voor de synode. Sommigen van ons zullen present zijn op de bidstond voor deze synode d.d. 31 januari a.s. Wij zullen tijdens de synode vragen of Gods Geest haar in alle waarheid wil leiden.
Wij verwachten dat de synode zich zal bezinnen op het voortbestaan van de kerken als gereformeerde kerken in belangrijke zaken die door anderen en ook door ons in ons Appel op haar tafel zijn gedeponeerd. Alleen hij of zij die denkt dat er nauwelijks iets bijzonders aan de hand is, kan het belang van de a.s. generale synode onderschatten.
Sommigen denken dat velen van hen die het Appel hebben ondertekend, reeds bezig zijn afscheid van de GKv te nemen. Wij zeggen het anders. Velen hebben de GKv reeds verlaten en zijn alle kanten weggestoven. Ze hebben zich aangesloten bij evangelische groeperingen. Of zij zoeken een goede preek én kerkelijk onderdak in de kringen van de Gereformeerde Bond, de Hersteld Hervormde Kerk of in andere (hersteld) gereformeerde kerken.
Maar onderschat ook het groeiend aantal broeders en zusters niet, dat plaatselijk geen kans meer ziet het heilig avondmaal mee te vieren, uit protest tegen wat er in hun eigen gemeente gebeurt. En toch vertrokken zij niet. Waarom niet? Omdat zij de gereformeerde kerken liefhebben, en hopen dat de komende synode zich zal bezinnen op wat de gereformeerde kerken behoort samen te binden en wat de afbraak van wat het Woord van God van de GKv vraagt, zal stuiten. Vandaar ons dringend Appel.

Reacties zijn gesloten.