Verklaring

VERKLARING

 Het ligt voor de hand dat velen bij ons informeren naar onze mening over de besluiten die de Generale Synode van Ede 2014 in de afgelopen maanden genomen heeft. Wij hebben immers een Appel gepubliceerd dat, opgesteld door een aantal van ons en ondertekend door meer dan 1500 belijdende leden uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), tot deze synode gericht was. Zij hebben aan de synode om duidelijkheid gevraagd in zaken die in de kerken verdeeldheid hebben gebracht.

Wij werden in de gelegenheid gesteld ons Appel nader toe te lichten voor de synodeleden. Deze mogelijkheid hebben wij op 28 februari 2014 met beide handen aangegrepen. Tot een echt gesprek met de synodeleden leidde dit niet, maar wij zijn ervan overtuigd dat zij begrepen hebben wat wij in ons Appel in een zestal zaken onder de gevraagde duidelijkheid verstonden. Die zaken raakten niet de oppervlakte van ons kerkelijk samenleven, maar de grondslagen ervan.

Is die duidelijkheid verkregen? Wij hebben ons als verantwoordelijken voor de website www.gereformeerdekerkblijven.nl intussen in een eerste onderling gesprek daarop bezonnen. Helaas zijn wij diep teleurgesteld over verschillende beslissingen die de synode genomen heeft.

Als voorbeeld van de onduidelijkheid die de synode zelf geschapen heeft, noemen wij het besluit over het (nog) niet toelaten van vrouwen tot het kerkelijk ambt van voorganger of ouderling. Terwijl deze beslissing met een meerderheid van 21 tegen 15 stemmen genomen werd, werd ruim een week later met enthousiasme besloten om op weg te gaan naar kerkelijke eenwording met de Nederlands Gereformeerde Kerken. Het vreemde is dat voor deze eenwording het feit dat de NGK de ambten voor de zusters der gemeente opengesteld heeft, geen belemmering meer mag heten. Vrouwelijks ambtsdragers konden door de voordeur op de synode van Ede niet binnenkomen. Maar via de achterdeur van de begeerde eenheid van GKv-NGK kan dat blijkbaar wel. Een dergelijke botsing tussen twee synodebesluiten is voor ons onverklaarbaar en onverteerbaar.

We zijn ons bewust dat wij aan de ondertekenaars van het Appel en ongetwijfeld aan veel andere meelevende leden binnen onze kerken het antwoord schuldig zijn op de vraag, of  ditAppel ook maar enige invloed heeft gehad op de besluitvorming ter generale synode van Ede. Zo nee, wat betekent dit dan voor ons werk op de website en binnen de kerken?
Wij hopen onze bezinning op de betekenis van de synode van Ede na de vakantieperiode voort te zetten en af te ronden. Daarna zullen wij op deze site uitvoeriger terugkomen op de vraag: “Hoe verder na de GS Ede 2014?”

Reacties zijn gesloten.