Een dringend verzoek

 Mij bereikte het bericht dat een gereformeerde theologische opleiding in Duitsland binnenkort geen geld meer lijkt hebben om haar werk voort te zetten. Het betreft een opleiding onder de naam Reformatorisch Theologisches Prediger Seminar (RTS), thans werkzaam in Heidelberg. Deze opleiding is een voortzetting van het werk dat in het jaar 2000 onder de naam Akademie  für reformatorische Theologie (ART) in Marburg begonnen werd en later naar Hannover verhuisde.

Ik doe hier geen verslag van de verscheurende moeiten die we binnen de ART hebben meegemaakt. Dat heb ik al eens eerder op deze website gedaan, en die ene keer is genoeg.   Maar ik kan niet zwijgen over de reële mogelijkheid dat het huidige Seminar in Heidelberg gedoemd lijkt z’n deuren te moeten sluiten. Niet wegens gebrek aan studenten en evenmin wegens onderling geharrewar. Want onder leiding dr. Victor d’Assonville en de predikant Sebastian Heck wordt in Heidelberg eenstemmig en enthousiast gewerkt. Thans dus in Heidelberg, de stad die wij allen van naam kennen vanwege de Heidelbergse Catechismus. En met een kleine gereformeerde kerk waar de genoemde ds. Heck predikant is.
Eens waren de gereformeerde kerken in Duitsland duidelijk aanwezig naast de Lutherse kerken. Nu zijn er nog slechts enkele restanten van over, als we onder ‘gereformeerd’  denken aan wat de drie formulieren van eenheid eronder verstaan. Het verdient vermelding dat de genoemde ds. Heck – financieel daarbij gesteund vanuit Nederland – deze drie formulieren (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregel) opnieuw in het Duits heeft uitgegeven.
Het restje aan gereformeerde opleiding in Duitsland dreigt nu te verdwijnen. Wat de bedoeling van de gereformeerde werkers in Heidelberg is, zal ieder duidelijk kunnen zijn. Men wil daar predikanten vormen, kerken stichten en kerken dienen waarin het onverkorte evangelie van Jezus Christus verkondigd wordt.
Daarvoor is geld nodig en voorlopig zal het grootste deel daarvan nog uit Nederland moeten komen. De eerlijkheid gebiedt mij te vertellen dat het vandaag al de grootste moeite kost om mensen warm te krijgen voor dit doel.
Na dit korte artikel vindt u van mijn hand  een uitvoerig ‘In memoriam’ over prof. dr. Huntemann, die onlangs in Bremen is overleden. Voordat u zou kunnen klagen over de lengte van mijn verhaal over dr. Huntemann, wil ik graag dat u in elk geval het volgende over deze strijdbare dienaar van Christus leest. In mijn archief bevindt zich een brief van hem uit 1983. Hij vertelt daarin dat zijn pogingen om een congres tussen Duitse en Nederlandse gereformeerden te beleggen voor de bevordering van het reformatorische Christendom in Duitsland mislukt waren.  Zo had hij met twee commissies uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)  prachtige gesprekken. Maar … voor een missionaire taak in Duitsland hadden ze geen oog. Terwijl Duitsland, zo schreef Huntemann, een missionair land is.
Ik begreep zijn verzuchting. Hij moest zich erbij neerleggen en voelde zich eenzaam. Vooral toen hij er nog bij vertelde dat hij een telefoontje had gekregen uit Bonn van een (vrijgemaakte) broeder, die er zijn verbazing over uitsprak dat zijn kerken  in Indonesië en Afrika zending dreven, terwijl  ze dit werk op veel kortere afstand ook in Duitsland  zouden kunnen verrichten.
Ik ga in 2014 geen kritiek leveren op wat vrijgemaakten al of niet hadden kunnen doen voor Duitsland in 1983. Maar ik zeg wel dat zo’n brief van dr. Huntemann mij en anderen er destijds toe gebracht heeft in Duitsland een reformatorisch-theologische opleiding van de grond te krijgen. En ik zeg het hier vrijmoedig hardop dat ik het als een grote misser zou beschouwen als er vanuit gereformeerde kerken in Nederland, die vandaag tonnen uitgeven voor allerlei missionaire werkzaamheden, geen mogelijkheid en bereidheid zou zijn minimaal één ton op te brengen voor missionair werk in Duitsland. Een taak  die even duidelijk gereformeerd als missionair  mag heten.
Ik span dr. Huntemann na zijn dood niet voor het karretje van het verzoek dat ik nu doe. Hij wist van de moeiten die wij hadden op onze prille opleiding in Duitsland. Hij had ook bezwaren tegen de gang van zaken, die ik deels wel en deels niet begreep. Maar ik beroep mij nu niet op dr. Huntemann persoonlijk. Ik beroep mij op zijn kerkelijke strijd die hem naar onze mensen in de zeventiger en tachtiger jaren toe had gedreven. In de lijn van die strijd zijn wij in het jaar 2000 tot de oprichting  van een reformatorische theologische opleiding in Duitsland gekomen.
Nu rijst de vraag of het vlammetje dat destijds ontstoken werd, weer gedoofd moet worden. Ik heb begrepen dat er nauwelijks nog kerken in beweging zijn te krijgen voor het ondersteunen van dit gereformeerde werk, dicht bij huis. En in een land waaraan wij ook kerkelijk wegens de grote Reformatie zoveel te danken hebben.
Dat stemt droevig. Maar ik weiger nog te geloven dat er geen gereformeerde kerkleden  genoeg zouden zijn om hun schouders financieel  onder dit werk te zetten. Daarom doe ik zonder aarzelen op allen die dit stuk lezen het verzoek om op korte termijn het Reformatorisch Theologisches Prediger Seminar in Heidelberg te helpen.
Dat kan als volgt. Breng een offer op rek. no. NL91 ABNA 0547 5808 00 van de Stichting Vrienden van het RTS, te Urk. Voor de belasting zijn de giften aftrekbaar (ANBI).
Wilt u informatie van mensen die vanuit Nederland in het curatorium zitting hebben, dan kunt u terecht bij de voorzitter prof. dr. J.W. Maris, tel. 055 3557719 en bij drs. A. H. Verbree, tel. 0524 561440. Zij zouden ook graag in contact komen met broeders of zusters die bereid zijn een forse bijdrage te leveren. Wij zijn blij met elk bedrag dat binnenkomt. Maar er is een groot bedrag per jaar nodig. Vanaf het jaar 2000 zijn wij vaak met grote giften gesteund door mensen die uit hun overvloed ons hebben geholpen. Deze mensen moeten ook nu te vinden zijn!

Voor meer informatie over het RTS in Heidelberg kunt u terecht op de website www.rtsonline.de. Verder vindt u op  www.reformationheute.de het tijdschrift dat het RTS op ruime schaal verspreidt. Ook zonder veel kennis van het Duits kunt op beide websites wel proeven waarvoor onze broeders in Heidelberg zich inzetten.

Jochem Douma

Reacties zijn gesloten.